• Klienci indywidualni
 • Klienci instytucjonalni
 • Rolnicy
 • Logowanie
 • Dokumenty i formularze

  Split Payment

  SPLIT PAYMENT

  BIULETYN INFORMACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KUROWIE

   

  Szanowni Państwo,

  1 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca nowy rodzaj rachunku bankowego, tzw. rachunek VAT oraz Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment).

  Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia każdemu Klientowi, który posiada rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego, tzw. rachunku VAT.

  Bank Spółdzielczy w Kurowie uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2018 r. każdemu Klientowi posiadającemu co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN udostępni jeden rachunek VAT ‒ niezależnie od tego, czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

  Otwarcie rachunku VAT zostanie dokonane automatycznie przez Bank BPS i nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub sporządzenia Aneksu do umowy o prowadzenie rachunku rozliczeniowego. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

  Klienci, którzy zechcą otworzyć kolejny rachunek VAT (o ile posiadają więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy), zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank otworzy i powiąże otwarty rachunek VAT z rachunkiem/mi rozliczeniowym/i.

  Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Bank Spółdzielczy w Kurowie będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na stronie internetowej Banku Bank Spółdzielczego w Kurowie oraz w placówkach Banku Bank Spółdzielczego w Kurowie.

  W niniejszym biuletynie Bank Bank Spółdzielczy w Kurowie przekazuje Państwu najważniejsze informacje dotyczące Mechanizmu Podzielonej Płatności oraz otwierania i prowadzenia rachunku/ów VAT.

   

  Bank Spółdzielczy w Kurowie

   

   

   

   

  Pytania i odpowiedzi

  Dział 1. RACHUNEK VAT

  1. Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności?

  Tekst Ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych), tj. www.sejm.gov.pl.

  1. Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 1 lipca 2018 r., tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy dla tego rachunku rozliczeniowego Bank otworzy rachunek VAT?

  Tak, Bank ‒ zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa) ‒ będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.

  1. Kiedy Bank otworzy rachunek VAT dla Klientów posiadających rachunek rozliczeniowy?

  Bank otworzy automatycznie rachunek VAT do 30 czerwca 2018 r. i udostępni go Klientom od 1 lipca 2018 r.

  1. Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie pierwszego rachunku VAT?

  Nie, Bank zgodnie z Ustawą otworzy automatycznie do 1 lipca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast, gdy Klient chce posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT, musi złożyć w Banku stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.

  1. Czy automatyczne otwarcie rachunku VAT przed 1 lipca 2018 r. będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z Bankiem?

  Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy o prowadzenie rachunku rozliczeniowego zawartej z Bankiem.

  1. Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie mógł on posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT?

  Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

  1. Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?

  Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN.

  1. Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?

  Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

  1. Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta-przedsiębiorcy, który nie jest vatowcem?

  Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta-przedsiębiorcy Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza on VAT-u.

  1. Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?

  Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, Klient musi wtedy złożyć wniosek w urzędzie skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.

  Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT, do innego rachunku VAT.

  1. Czy Klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT?

  Nie. Klient nie będzie miał możliwości przeksięgowania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym samym Banku.

  1. Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?

  Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, Klient będzie musiał się zgłosić do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek bieżący. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu Bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.

  Dział 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

  1. Od kiedy Klient będzie mógł realizować w Banku przelewy, wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności?

  Zgodnie z zapisami Ustawy ‒ od 1 lipca 2018 r.

  1. Jaka jest różnica między Mechanizmem Podzielonej Płatności a Split Payment?

  Nie ma różnicy. To dwa określenia na ten sam mechanizm płatności. „Split Payment” jest często stosowanym w mediach zapożyczeniem z języka angielskiego (tłum. podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizm Podzielonej Płatności” została wykorzystana w Ustawie.

  1. Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe od 1 lipca 2018 r.?

  Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury.

  Dla przelewów przychodzących ten system będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie planuje aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.

  1. Czy Klient ‒ żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności ‒ musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

  Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy ‒ wskazany na fakturze. Tak jak obecnie.

  1. Co Klient będzie musiał zrobić, by zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

  Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach), tj. kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością. Klient będzie miał także możliwość umieszczenia dodatkowego dowolnego opisu płatności.

  1. Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności, nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

  Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT będzie wynosić 0 zł ‒ wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla ww. przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

  1. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności Klient może zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej?

  Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PLN.

  1. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności Klient może zapłacić tylko kwotę netto faktury VAT?

  Nie. W płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PLN.

  1. Czy za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności Klient będzie mógł zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?

  Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, w polu „kwota płatności (brutto)” należy wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.

  1. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach?

  Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

  1. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku?

  Tak. Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT.

  1. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?

  Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

  1. W jakich przypadkach może nastąpić obciążenie rachunku VAT?

  Zgodnie z Ustawą dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

  • zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności,
  • zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego,
  • realizacja decyzji naczelnika urzędu skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,
  • zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności),
  • przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
  • realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.
  1. W jakich przypadkach może nastąpić uznanie rachunku VAT?

  Zgodnie z Ustawą dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

  • zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT,
  • przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
  • uznania z tytułu decyzji naczelnika urzędu skarbowego,
  • zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.
  1. Jakich płatności Klient nie dokona w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności?

  W ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności Klient nie dokona m.in.:

  • wpłaty gotówkowej,
  • płatności kartą płatniczą,
  • przelewu zagranicznego.

   

  Dział 3. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA

  1. Czy Klient, wykonując płatność za pośrednictwem Mechanizmu Podzielonej Płatności, musi znać rachunek VAT swojego kontrahenta?

  Nie, płatność w Mechanizmie Podzielonej płatności jest dokonywana za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, a kwota podatku VAT automatycznie zostanie rozksięgowana na rachunek VAT.

  1. Klient otrzymuje od swoich kontrahentów faktury pro forma. Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności, stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?

  Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

  1. Czy Klient, wystawiając fakturę, będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe: rozliczeniowy i VAT?

  Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy.

  1. Czy Klient będzie mógł zapłacić zaliczkę w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

  Nie ‒ w sytuacji, gdy najpierw dojdzie do zapłaty, a dopiero potem do wystawienia zaliczkowej faktury VAT. Dla realizacji płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności niezbędna jest faktura VAT.

  Tak ‒ w sytuacji, gdy przed płatnością została wystawiona zaliczkowa faktura VAT.

  1. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?

  Tak.

  1. Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?

  Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze.

  1. Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do rozliczenia w SORBNET?

  Tak.

  1. Czy po 1 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania Klienta z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT?

  Nie, z zastrzeżeniem, że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.

  infolinia: 81 880 88 00
  kurow@bs.bankbps.lublin.pl
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.