• Klienci indywidualni
 • Klienci instytucjonalni
 • Rolnicy
 • Logowanie
 • INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KUROWIE art.111

  Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

  Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kurowie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

  Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kurowie

  o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

   

  W  związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Kurowie, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu  Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Kurowie”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

  Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne  Banku  w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

  Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym Kurowie” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest w Oddziałach Banku na tablicach ogłoszeń (jeżeli Bank nie ma strony internetowej) / na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bskurow.pl

  Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

  1. Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

  W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebrań Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Należy zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań.

   

  1. Zasady określone w §  11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.

  Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

  1. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”

  W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

  Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Kurowie

   

  Informacje o charakterze jakościowym

  dotyczące adekwatności kapitałowej

  Banku Spółdzielczego w Kurowie

   

  Cele strategiczne oraz zasady zarządzania ryzykiem istotnym

   

  Każda aktywność podejmowana przez Bank Spółdzielczy w Kurowie, zwany dalej Bankiem związana jest z ryzykiem, wynikającym między innymi ze zmian w otoczeniu regulacyjnym, gospodarczym, demograficznym, politycznym itp. Ostrożnościowe podejmowanie ryzyka, oznacza utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności przychodowej i kontrolowaniem ryzyka.

  Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności, najbardziej znaczącym rodzajem ryzyka występującym w Banku Spółdzielczym w Kurowie  jest ryzyko kredytowe w tym ryzyko koncentracji, ryzyko ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych ekspozycji kredytowych.

  Jednocześnie w Banku występują inne istotne ryzyka, które Bank identyfikuje w procesie przeglądu zarządczego szacowania kapitału wewnętrznego (ICAAP):

  • ryzyko płynności,
  • ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
  • ryzyko operacyjne,

  oraz

  • ryzyko wyniku finansowego (biznesowe),
  • ryzyko kapitałowe,
  • ryzyko nadmiernej dźwigni  finansowej.

  Podstawowe zasady zarządzania poszczególnymi ryzykami reguluje zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Strategia działania Banku 2014-2018 oraz Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka (…), a także zatwierdzone przez Zarząd Banku polityki, instrukcje i regulaminy obejmujące obszary ryzyka, które Bank uznał za istotne.

  Proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka obejmuje:

  1. Gromadzenie informacji dotyczących ryzyka,
  2. Pomiar i monitorowanie poziomu ryzyka,
  3. Ograniczanie ryzyka, powstającego w działalności Banku do akceptowanego poziomu,
  4. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących zagrożeń,
  5. Ograniczanie /eliminowanie  negatywnych skutków ryzyka,
  6. Raportowanie w sprawie ryzyka.

   

   

  Cele strategiczne w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Bank zawarł w opracowanej przez Zarząd i przyjętej przez Radę Nadzorczą Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

   

  Ryzyko kredytowe:

  Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa odpowiedniego do posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela kredytowego oraz portfela inwestycji finansowych, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości.

  Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym obejmujące podstawowe kierunki działań (cele pośrednie):

  1. budowa bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela kredytowego,
  2. przeprowadzanie bezpiecznych inwestycji finansowych,

  3) podejmowanie działań zabezpieczających w obszarze ryzyka pojedynczej transakcji oraz ryzyka portfela,

  4) działania organizacyjno-proceduralne.

  Ryzyko kredytowe Banku należy rozpatrywać w dwóch aspektach:

  1. ryzyka pojedynczej transakcji,
  2. ryzyka łącznego portfela kredytowego.   

   

         Ryzyko pojedynczej transakcji zależy od wysokości możliwej straty
  i prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Ryzyko łączne portfela kredytowego zależne jest od wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia i współzależności między poszczególnymi kredytami lub kredytobiorcami. Im mniejsza jest ta wzajemna zależność (koncentracja) tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji, w której czynniki powodujące niespłacenie jednego kredytu będą również wpływały na niespłacenie innych, zwiększając w ten sposób łączne ryzyko kredytowe. Metodą zabezpieczenia się przed nadmiernym ryzykiem w działalności kredytowej jest odpowiednio prowadzone zarządzanie ryzykiem zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu, jak i łącznego zaangażowania kredytowego. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczego kredytu polega na:

  1. badaniu wiarygodności i zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu,
   w oparciu o zweryfikowane pod względem wiarygodności dokumenty, dostarczane przez klientów,
  2. wykorzystaniu w ocenie zdolności kredytowej i zabezpieczeń dostępnych baz danych,
  3. prawidłowym zabezpieczaniu zwrotności ekspozycji kredytowych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Banku, gwarantującym zwrotność kredytów,
  4. bieżącym monitoringu zabezpieczeń kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń hipotecznych w całym okresie kredytowania,
  5. dokonywaniu okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych oraz tworzeniu rezerw celowych,
  6. prawidłowym prowadzeniu windykacji i nadzoru nad trudnymi kredytami,
  7. kontroli działalności kredytowej.

   

  Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej obejmują procedury, praktyki, mechanizmy kontroli wewnętrznej składające się na metodykę oceny ryzyka kredytowego przed udzieleniem kredytu oraz w trakcie trwania umowy kredytowej.

  Stosowane w Banku metodyki oceny zdolności kredytowej określają regulaminy, instrukcje, procedury oraz inne regulacje kredytowe zapewniające standaryzację świadczonych usług oraz ograniczające ryzyko kredytowe.

  W stosunku do ekspozycji kredytowych zaliczanych do klasy ekspozycji detalicznych zgodnie z Rozporządzeniem CRR, Bank stosuje ujednolicone zasady oceny zdolności kredytowej, dostosowane do ich charakterystyki ryzyka, określone w „Instrukcji Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych”.

  W stosunku do ekspozycji kredytowych zaliczanych do klasy ekspozycji wobec przedsiębiorców obok przyjętych metod oceny zdolności kredytowej, można stosować indywidualne  zasady zarządzania.

  Zabezpieczenia transakcji kredytowych dokonywane są w stopniu adekwatnym do oceny sytuacji ekonomicznej klienta oraz charakteru i okresu trwania transakcji, z zastosowaniem zasad ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności.
  Bank udziela kredyty konsumenckie i zawiera z kredytobiorcami umowy o kredyty konsumenckie z zachowaniem zasad określonych w Ustawie o kredycie konsumenckim.
  W przypadku udzielania kredytów klientom detalicznym (w rozumieniu rekomendacji T i S) Bank ustala wymagany poziom wskaźnika DtI opisany w metodyce oceny zdolności kredytowej, uwzględniający minimum egzystencji.

  W Banku prowadzony jest systematyczny monitoring sytuacji ekonomicznej kredytobiorców oraz zabezpieczeń, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku. Narzędziem monitoringu są arkusze analityczne.

  Bank dokonuje wyceny i aktualizacji aktywów i zobowiązań pozabilansowych oraz tworzy rezerwy na ryzyko związane z działalnością banku zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami oraz z „Instrukcją monitoringu ekspozycjikredytowych i zabezpieczeń oraz klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych „ obowiązującą w Banku.

  Zasady bezpiecznego zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego Banku obejmują działania polegające na:

  1. dywersyfikacji ryzyka poprzez stosowanie limitów koncentracji,
  2. stosowanie limitów dotyczących rodzajów kredytów,
  3.  analizie ryzyka ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie,
  4. badaniu ekspozycji zagrożonych,
  5. przedsięwzięciach organizacyjno- kadrowych.

  Podstawowa analiza ryzyka kredytowego jest przeprowadzana co najmniej raz
  w miesiącu, po zakończeniu miesiąca wraz z analizą ogólnego poziomu ryzyka,
  w odniesieniu do realizacji planu podstawowych wskaźników charakteryzujących ryzyko. Miesięcznej analizie poddawane są w szczególności takie elementy jak: struktura portfela kredytowego, struktura i dynamika kredytów zagrożonych, wynik z tytułu rezerw celowych.

   

  W Banku dokonuje się pomiaru i oceny ryzyka portfela kredytowego i profilu ryzyka kredytowego w cyklach kwartalnych, na podstawie raportów sporządzonych przez Zespół ds. analiz ryzyka. Raporty dotyczące: koncentracji branżowej, adekwatności kapitałowej, ekspozycji przeterminowanych, koncentracji zabezpieczeń, kredytów zabezpieczonych hipotecznie i finansujących nieruchomości, analizę detalicznych ekspozycji zawierają zastawienia liczbowe oraz ich interpretację z rekomendacją dalszych działań. Analiza miesięczna i kwartalna opracowywana jest i przedkładana Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Banku, zgodnie z obowiązującą w Banku Instrukcją sporządzania informacji zarządczej.

  Dane analityczne stanowiące źródło analizy ryzyka portfela kredytowego pobierane są z systemu operacyjnego oraz innych systemów wspomagających. Każdorazowo po zaimportowaniu danych do systemu informatycznego i wygenerowaniu raportów, przeprowadzana jest kontrola ich zgodności ze sprawozdawczością Banku za analizowany okres oraz kontrola spójności z poprzednimi okresami sprawozdawczymi.

  Badanie ryzyka łącznego portfela kredytowego Banku obejmuje:

  1. analizę ilościową i wartościową portfela,
  2. analizę wskaźnikową,
  3. ocenę realizacji limitów koncentracji,
  4. analizę jakościową portfela,
  5. analizę wrażliwości na wystąpienie sytuacji skrajnej.

  W celu dywersyfikacji ryzyka kredytowego Bank wprowadza odpowiednie do skali i złożoności działalności limity wewnętrzne ograniczające jego poziom. Przyjęte rodzaje limitów wewnętrznych oraz ich wysokość zatwierdza Zarząd Banku na podstawie propozycji Zespołu ds. analiz ryzyka.  Wysokość limitów jest dostosowana do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka, zatwierdzonego w ramach założeń do planu ekonomiczno-finansowego. Wysokość limitów koncentracji jest weryfikowana co najmniej raz w roku w trakcie przeglądu zarządczego procedur w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym.
  Limity określające jednostkowe zaangażowanie danego klienta są monitorowane w momencie udzielania kredytu oraz podczas monitoringu sytuacji klienta po udzieleniu kredytu przez pracownika kredytowego prowadzącego dokumentację danego klienta.

  Każdy przypadek lub możliwość przekroczenia limitów jednostkowych jest sygnalizowany osobie kierującej komórką udzielającą kredyty, a następnie Prezesowi Zarządu nadzorującemu ryzyko kredytowe.

  Powyższe działania pozwalają mierzyć, kontrolować i monitorować profil ryzyka kredytowego, występującego w działalności Banku. Gdy  ryzyko występujące w portfelu kredytowym okazuje się nieakceptowane, Zarząd Banku stosuje następujące rozwiązania:

  1. Ograniczanie kwoty zaangażowania poprzez wprowadzenie ostrzejszych limitów na kredyty udzielane określonym kredytobiorcom, na duże zaangażowania kredytowe lub na pewne rodzaje kredytów o wysokim stopniu zbadanego ryzyka,
  2. Zwiększenie poziomu zabezpieczeń,
  3. Restrukturyzowanie zadłużenia,
  4. Doskonalenie standardów kredytowych i systemu kontroli wewnętrznej, opracowanie odpowiednich procedur wewnętrznych,
  5. Podejmowanie innych zindywidualizowanych działań, zależnych od skali i rodzaju stwierdzonego zagrożenia.

  Ryzyko płynności

  Celem strategicznym w zakresie zarządzania płynnością jest:

  1. Zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty,
  2. Zapewnienie utrzymania płynności bieżącej, krótkoterminowej, średnioterminowej oraz długoterminowej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności,
  3. Minimalizowanie ryzyka przekroczenia zdefiniowanych w Banku limitów płynności,
  4. Monitorowanie sytuacji płynnościowej Banku pod kątem wystąpienia sytuacji awaryjnej powodującej konieczność uruchomienia planu awaryjnego utrzymania płynności,
  5. Minimalizowanie ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości,
  6. Optymalne zarządzanie nadwyżkami środków finansowych,
  7. Utrzymywanie nadzorczych miar płynności na bezpiecznym poziomie. Bank, pomimo działania w systemie ochrony wylicza i utrzymuje zarówno krajowe miary nadzorcze, jak i unijne na wymaganym poziomie w ujęciu indywidualnym.

   

  Bank zarządza płynnością:

  1. Bieżącą w tym dzienną i śróddzienną tj. aktywnie zarządza środkami na rachunku bieżącym, lokując nadwyżki głównie w Banku Zrzeszającym oraz w bezpieczne papiery wartościowe Narodowego Banku Polskiego oraz Skarbu Państwa, zarządza gotówką poprzez ustalanie limitów kasowych,
  2. Płynnością krótko i średnioterminową poprzez niezależną ocenę wskaźników płynności, wyznaczanie i monitorowanie limitów płynnościowych oraz przeprowadzanie testów warunków skrajnych,
  3. Płynnością długoterminową poprzez badanie stabilności bazy depozytowej oraz ustalanie limitów koncentracji aktywów i pasywów. 

  Głównym źródłem finansowania aktywów o długim terminie zapadalności są depozyty stabilne (obliczone na podstawie wskaźników osadu), stanowiące pewne źródło finansowania długoterminowego aktywów oraz fundusze własne Banku. Limity ostrożnościowe dotyczące finansowania długoterminowego, ograniczają znaczne zaangażowanie się Banku w tego typu aktywa.

  Bank działa w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, co gwarantuje bezpieczeństwo w obszarze płynności.

  W celu kształtowania odpowiedniej struktury aktywów i pasywów Bank prowadzi aktywną politykę stóp procentowych.

  Ryzyko stopy procentowej

  Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest:

  1. Minimalizowanie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych i negatywnym wpływem tych zmian na sytuację finansową Banku,
  2. Zidentyfikowanie podstawowych zagrożeń związanych z ryzykiem stopy procentowej, z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich metod zarządzania tym ryzykiem, mających na celu eliminację zagrożeń nierównomiernej reakcji różnych pozycji bilansowych na zmiany stóp procentowych, a przez to na różny poziom zmian przychodów i kosztów, co w konsekwencji ma pozwolić utrzymać zdolność do wywiązywania się w sposób optymalny z bieżących i przyszłych zobowiązań bilansowych, jak i pozabilansowych, przy zapewnieniu pożądanego wyniku finansowego oraz realnej wartości posiadanych kapitałów.

   

  Realizacja strategii Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej oparta jest m.in. na następujących zasadach:

  1. do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy procentowej,
  2. do oceny tego ryzyka Bank może dodatkowo wykorzystywać również inne metody, np. badania symulacyjne wpływu zmian stóp procentowych na przychody odsetkowe, koszty odsetkowe i w konsekwencji na zmiany wyniku odsetkowego  oraz wartości ekonomicznej kapitału Banku (wpływ na fundusze własne),
  3. zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem przeszacowania, ryzykiem bazowym, (na kontroli ryzyka opcji klienta oraz na zmian w zakresie krzywej dochodowości) i ewentualnego wpływu tych zmian na wynik odsetkowy oraz wartość ekonomiczną kapitału,
  4. Bank ogranicza poziom ryzyka stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych.

  Ryzyko operacyjne:

   

  Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest:

  1. Utrzymanie narażenia Banku na wystąpienie strat z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego na akceptowalnym przez Zarząd i Radę Nadzorczą, bezpiecznym dla działania i rozwoju poziomie,
  2. Optymalizacja efektywności gospodarowania poprzez zapobieganie i minimalizowanie strat operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich powstawania, racjonalizacja kosztów, jak również zwiększenie szybkości oraz adekwatności reakcji Banku na zdarzenia niezależne od jego działań,
  3. Wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym określenie ról i odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, zgłaszania, rejestrowania i analizowania zdarzeń ryzyka operacyjnego oraz wprowadzania działań zabezpieczających,

   

  Cele szczegółowe to:

  1. zapewnienie świadomości występowania ryzyka operacyjnego obciążającego Bank na wszystkich szczeblach zarządzania,
  2. wdrożenie i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania występowaniu oraz zmniejszania skutków ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego możliwego wpływu na wynik Banku,
  3. zapewnienie opłacalności stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka, odpowiednio do skali działania Banku i wielkości ryzyka,
  4. ochrona informacji poprzez wdrożenie metod ochrony danych osobowych w oparciu o zapisy ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji, zgodnie z zapisami Rekomendacji „D”,
  5. zapewnienie skutecznego systemu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmu.

  Zakładany wzrost skali działalności stanowi jednocześnie wzrost ekspozycji Banku na ryzyko operacyjne. W związku z powyższym istotnym jest zwiększenie efektywności procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym, m.in. poprzez wzmocnienie mechanizmów kontrolnych, w celu ograniczania możliwości wystąpienia zdarzeń operacyjnych, generujących straty.

  Celem strategicznym w zakresie systemów informatycznych i ich bezpieczeństwa, jako istotnego elementu ryzyka operacyjnego, jest:

  1. bieżące dostosowywanie systemu do wymogów prawa,
  2. wprowadzanie nowych produktów,
  3. wprowadzanie nowych wersji oprogramowania, w tym oprogramowania wspomagającego zarządzanie ryzykiem, a także programów służących bezpieczeństwu sieci i systemów informatycznych,
  4. bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
  5. monitorowanie zgodności z zaleceniami Rekomendacji D.

   

  Ryzyko wyniku finansowego (ryzyko biznesowe):

   

  Celem strategicznym w zakresie ryzyka wyniku finansowego jest wypracowanie takiej wielkości zysku, który zagwarantuje stały wzrost funduszy własnych, dostosowany do poziomu podejmowanego ryzyka.

   

  Proces zarządzania ryzykiem wyniku finansowego jest elementem zarządzania ryzykiem biznesowym  i obejmuje proces planowania, w tym planowania wieloletniego (strategia działania) oraz monitorowania wykonania planu.

  Realizacja celu strategicznego w zakresie ryzyka biznesowego (w tym wyniku finansowego) odbywa się poprzez podejmowanie następujących działań:

  1. Angażowanie się Banku w lokalny rozwój poprzez współpracę z klientami i jednostkami samorządu terytorialnego,
  2. Analiza potrzeb klientów i rozpoznanie możliwości ich zaspokajania,
  3. Analiza konkurencji w zakresie rozwoju oferty oraz polityki cenowej,
  4. Dostosowanie oferty produktowej oraz cenowej do oczekiwań klientów,
  5. Zapewnienie konkurencyjności cen oferowanych produktów,
  6. Elastyczność w zakresie konstrukcji produktów oraz negocjowania cen,
  7. Prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych, w tym współpraca z Bankiem Zrzeszającym, udział w lokalnych imprezach (dożynki, dni Miasta itp.),
  8. Aktywizacja sprzedaży poprzez szkolenia sprzedażowe, budowanie postaw prosprzedażowych,
  9. Optymalizacja kosztów poprzez między innymi automatyzację procesów obsługi klienta oraz procesów sprawozdawczych.

  Bank w ramach procesu planowania określa plany sprzedażowe, przeprowadza analizę czynników mogących mieć wpływ na wynik finansowy, tworzy plany działań awaryjnych mających na celu wypracowanie założonych wyników finansowych.

  Informacja o stopniu realizacji planów ekonomiczno - finansowych oraz strategicznych jest okresowo raportowana Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej, zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej.

   

  Ryzyko kapitałowe (niewypłacalności):

  Poziom funduszy własnych Banku powinien być dostosowany (adekwatny) do skali, złożoności i profilu ryzyka Banku.

  Podstawowym celem strategicznym w zakresie adekwatności kapitałowej jest budowa odpowiednich funduszy własnych, zapewniających bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów, przy osiąganiu planowanego poziomu rentowności prowadzonej działalności.

  Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie adekwatnością kapitałową obejmujące podstawowe kierunki działań (cele pośrednie):

  1. sukcesywne zwiększanie wysokości funduszy własnych,
  2. zapewnienie odpowiedniej struktury funduszy własnych,
  3. odpowiednie kształtowanie struktury bilansu Banku w celu utrzymania planowanego poziomu wymogów kapitałowych, dostosowanych do wymagań Rozporządzenia 575/2013 UE.
  4. Optymalne zarządzanie ryzykiem bankowym,
  5. Monitorowanie poziomu wskaźnika dźwigni finansowej,
  6. Uwzględnianie poziomu wskaźników kapitałowych oraz wskaźnika dźwigi w określaniu Polityki dywidendowej Banku.

   

  Poziom funduszy własnych:

  1. Bank jest zobowiązany utrzymywać Kapitał założycielski w wysokości nie niższej niż równowartość 1 000 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu sprawozdawczym.
  2. Bank jest zobowiązany do utrzymywania sumy funduszy własnych na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości:
  1. suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie Prawo bankowe, powiększonych o bufory kapitału (bezpieczeństwa i antycykliczny), z uwzględnieniem okresów przejściowych określonych w pakiecie CRD IV / CRR.
  2. oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności banku oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka (kapitał wewnętrzny), powiększona o bufory kapitału (bezpieczeństwa i antycykliczny), z uwzględnieniem okresów przejściowych określonych w pakiecie CRD IV / CRR.
  1. Bank jest zobowiązany do utrzymywania łącznego wskaźnika kapitałowego (TCR) na poziomie co najmniej 13,25%, oraz współczynnika kapitału TIER 1 (T1) na poziomie nie niższym niż 10,875%.
  2. W przypadku obniżenia łącznego wskaźnika kapitałowego poniżej poziomu 12,875%, Bank przeprowadza szczegółową analizę wymogów kapitałowych kształtujących poziom łącznego wskaźnika kapitałowego oraz podejmuje działania ograniczające poszczególne rodzaje ryzyka.
  3. Bank jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu i weryfikacji procesu szacowania
   i utrzymania kapitału wewnętrznego nie rzadziej niż raz do roku, w celu zapewnienia, że proces ten jest kompleksowy i odpowiedni do charakteru, skali i złożoności działalności.
  4. Niezależnie od rocznych przeglądów, proces szacowania kapitału wewnętrznego jest odpowiednio dostosowywany w szczególności w sytuacji pojawienia się nowych rodzajów ryzyka, znaczących zmian w strategii i planach działania oraz środowisku zewnętrznym, w którym działa Bank.
  5. Bank dostosowuje strategię i politykę budowy funduszy własnych do wymagań pakietu CRD IV / CRR. Bank spełnia normy kapitałowe określone w pakiecie CRD IV / CRR .
  6. W celu utrzymania wskaźników kapitałowych na wymaganym poziomie Bank podejmuje następujące działania:
   1. Wzrost funduszu zasobowego z tytułu odpisu z zysku w kolejnych latach,
   2. Analiza zasad tworzenia wymogów kapitałowych,
   3. Zmiana struktury aktywów pod kątem wag ryzyka,
   4. Zmiana struktury aktywów na bardziej dochodowe,
   5. Sprzedaż części portfela kredytowego.
   6. Inne …..

  Ww. działania mają za zadanie osiągnięcie wskaźników kapitałowych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

   

  Budowa funduszy własnych:

  1. Podstawowym źródłem budowy funduszy własnych jest wynik finansowy.
  2. Wieloletni plan budowy funduszy własnych (cele kapitałowe, oczekiwana wielkość kapitałów, polityka dywidendowa) Bank ujmuje w zatwierdzanej przez Radę Nadzorczą Strategii działania, natomiast szczegółowe zamierzenia w tym zakresie ujęte są w Polityce kapitałowej, stanowiącej założenia do planu ekonomiczno-finansowego.
  3. Bank analizuje wpływ wystąpienia warunków skrajnych (spadek funduszy, wzrost wymogów kapitałowych) na wskaźnik kapitałowy i na podstawie tych analiz opracowuje i weryfikuje plany awaryjne w zakresie adekwatności kapitałowej.
  4. Bank wykorzystuje testy warunków skrajnych do określania buforu kapitału w postaci nadwyżki ponad wymagalny  minimalny wskaźnik kapitałowy oraz w postaci określonych w Polityce kapitałowej planów awaryjnych zwiększenia funduszy własnych.
  5. Bank w rocznych planach finansowych oraz w planach perspektywicznych uwzględnia gospodarkę funduszami własnymi, mającą na celu optymalizację wzrostu posiadanych przez Bank funduszy własnych.
  6. Strategia kształtowania funduszy własnych podlega analizie pod względem jej dostosowania do aktualnej sytuacji Banku po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
  7. Wieloletni plan funduszy własnych zawarty jest w Strategii działania Banku.
  8. Bank dąży do kształtowania zaangażowania kapitałowego w instytucjach finansowych i bankach w taki sposób, aby umniejszenie funduszy własnych banku z tego tytułu nie stanowiło zagrożenia dla bieżącej i przyszłej adekwatności kapitałowej banku.
  9. W celu ograniczenia zagrożeń, o których mowa w ust. 4, w banku ustalane są odpowiednie limity dotyczące inwestycji kapitałowych w podmiotach finansowych.
  10. Bank w planach finansowych uwzględnia gospodarkę funduszami własnymi banku, mającą na celu optymalizację wzrostu posiadanych przez bank funduszy własnych banku, które winny być dostosowane do profilu ryzyka występującego realnie w banku,
   z uwzględnieniem specyficznego charakteru jego działania oraz wyliczeń dotyczących dodatkowych wymogów kapitałowych.

   

  Wymogi kapitałowe:

  1. Bank tworzy minimalne wymogi kapitałowe na ryzyka ujęte w Rozporządzeniu UE.
  2. Bank analizuje inne istotne rodzaje ryzyka, na które tworzy dodatkowe wymogi kapitałowe.
  3. W ramach kapitałowej określone są limity alokacji kapitału z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, dostosowane do skali, złożoności i poziomu ryzyka występującego w Banku.
  4. Analizie poddaje się przestrzeganie ww. limitów, a każde przekroczenie jest sygnalizowane Zarządowi i Radzie Nadzorczej wraz z informacjami na temat podjętych działań w celu uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości.
  5. Bank dokonuje okresowego przeglądu procesu szacowania wymogów wewnętrznych. Wyniki przeglądu są prezentowane Zarządowi i Radzie Nadzorczej.  
  6. Bank dąży do kształtowania jednostkowego zaangażowania kapitałowego w instytucjach finansowych i bankach (akcje i udziały, zobowiązania podporządkowane, dopłaty na rzecz spółek prawa handlowego) tak, aby nie stanowiło ono przekroczenia limitów, o których mowa w Rozporządzeniu 575/2013 UE.
  7. Ustalane przez Bank plany w zakresie kapitału wewnętrznego oraz poziomu wyznaczanego wewnętrznego wymogu kapitałowego są dostosowane do profilu ryzyka występującego realnie w Banku, z uwzględnieniem specyficznego charakteru jego działania.

  Zarządzanie ryzykami:

  1. Bank podejmuje ryzyko na poziomie zapewniającym utrzymanie łącznego wskaźnika kapitałowego (TCR) na poziomie nie niższym niż 12,875%, dążenie do poziomu 14%, zgodnie ze wskazaniem KNF oraz pozostałych współczynników kapitałowych na poziomie: kapitału Tier I wynosi 10,875%,
  2. W cyklach co najmniej rocznych Bank dokonuje weryfikacji istotności ryzyk, uwzględniając kryteria ilościowe i jakościowe.
  3. Bank tworzy procedury zarządzania ryzykami istotnymi w Banku, zatwierdzane przez Zarząd Banku.
  4. Procedury zawierają zapisy dotyczące przekształcania miar ryzyka na wymogi kapitałowe.
  5. Bank podejmuje ryzyko odpowiednio do posiadanych funduszy własnych.

   

  Długofalowe cele kapitałowe:

  1. Realizacja celów kapitałowych odbywa się poprzez podejmowanie decyzji kapitałowych z zakresu struktury finansowania, podziału zysku oraz polityki dywidendowej.
  2. Bank przyjmuje następujące długoterminowe cele kapitałowe:
  1. dąży do posiadania funduszy własnych banku zapewniających utrzymanie łącznego wskaźnika kapitałowego (TCR) na poziomie co najmniej 14%;
  2. dąży do uzyskania następującej struktury funduszy podstawowych:
  1. fundusz udziałowy: maksimum 15%,
  2. pozostałe fundusze łącznie:  minimum 85%;
  1. przeznacza co najmniej 90% wypracowanego zysku rocznego netto na zwiększenie funduszy własnych banku; poziom odpisów z zysku jest uwarunkowany m.in.:
  1. strategią rozwoju banku,
  2. bieżącą adekwatnością kapitałową banku,
  3. zmiennością wyniku finansowego netto,
  4. obecną i przewidywaną sytuacją makroekonomiczną,
  5. funkcjonowaniem w ramach Systemu Ochrony Instytucjonalnej;

   

  Organizacja zarządzania ryzykiem

   

  W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą  następujące organy, jednostki i komórki organizacyjne:

  1. Rada Nadzorcza,
  2. Zarząd,
  3. Komitet kredytowy,
  4. Zespół ds analiz ryzyka,
  5. Stanowisko  analityka kredytowego, monitoringu, restrukturyzacji i windykacji
  6. Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej,
  7. Audyt wewnętrzny, realizowany przez Bank Zrzeszający / Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia  BPS ,
  8. Pozostali pracownicy Banku.

   

  Bank zapewnia niezależność działalności operacyjnej, która generuje ryzyko od niezależnej oceny ryzyka, przeprowadzanej przez Zespół ds. analiz ryzyka:

  System kontroli ryzyka stanowi znaczący element systemu zarządzania bankiem i obejmuje:

  1. Adekwatny proces identyfikacji i oceny poszczególnych rodzajów ryzyka,
  2.  Strategie, polityki, procedury i plany,
  3. Adekwatne systemy informacji zarządczej,
  4. Proces regularnego przeglądu i oceny działania Banku z zasadami polityki/strategii oraz procedurami.

  System informacji zarządczej

   

  Wprowadzony w Banku System Informacji Zarządczej, zwany dalej SIZ, opiera się na następujących założeniach:

  1. Informacje będące przedmiotem raportowania w ramach SIZ pozwalają na pełną ocenę działalności Banku przez odpowiednie organy statutowe,
  2. Zarząd określa kluczowe obszary polityki zarządzania ryzykami, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zarządzania ryzykiem kredytowym, które będą podlegać bezpośredniej kontroli Zarządu,
  3. uwzględniając założenia zawarte w pkt. 1, powyższe informacje powinny pozwolić na dokonanie odrębnej oceny każdej jednostki i komórki organizacyjnej Banku oraz wszystkich istotnych obszarów działania Banku,
  4. przyjmuje się, że nadzór nad funkcjonowaniem SIZ sprawuje Zarząd, który ponosi również odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,
  5. w przyjętym systemie informacje zarządcze przekazywane są w sposób rzetelny i przejrzysty.
  6. Jakość informacji jest oceniana przez Zarząd Banku w oparciu min. o badania biegłego rewidenta, wyniki kontroli wewnętrznej oraz kontroli zewnętrznych.
  7. System informacji zarządczej podlega badaniu w ramach audytu wewnętrznego.

  W ramach SIZ wyróżnia się następujące rodzaje informacji:

  1) o charakterze strategicznym dla Banku,

  2) dotyczące realizacji celów strategicznych i polityk Banku w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej,

  3) dotyczące monitorowania poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka,

  4) ocena adekwatności kapitałowej,

  5) dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku (ryzyko biznesowe), uwzględniającej:

  1. Wykonanie planu ekonomiczno-finansowego,
  2. strukturę aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych,
  3. strukturę przychodów i kosztów,
  4. wyniki osiągane na każdym poziomie rachunku zysków i strat,
  5. uzyskanie wskaźniki ekonomiczne, określające akceptowalny poziom ryzyka.

  6) realizacji zadań wynikających w regulacji zewnętrznych, w tym rekomendacji nadzorczych,

  7) dotyczące realizacji kontroli wewnętrznej i audytu Banku.

  1. W realizacji systemu informacji zarządczej uczestniczą następujące organy statutowe i komórki organizacyjne Banku:
  1. Rada Nadzorcza,
  2. Zarząd,
  3. Główny Księgowy,
  4. Zespół ds. analiz ryzyka,
  5. Zespół księgowości rozliczeń i sprawozdawczości,
  6. Stanowisko analityka kredytowego, monitoringu restrukturyzacji i windykacji
  7. Zespół handlowy
  8. Stanowisko ds. teleinformatycznych,
  9. Zespół ds. kadr i administracji,
  10. Pracownik pełniący funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
  11. Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej
   1. Bieżącą analizę poziomu ryzyka bankowego dokonuje Zespół ds. analiz ryzyka.
   2. Opracowane analizy dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka oraz adekwatności kapitałowej, przekazywane są Zarządowi według poniższych zasad:
  1. Miesięcznie Zarząd otrzymuje skróconą informację na temat ogólnego poziomu ryzyka (analiza wskaźników ogólnego poziomu ryzyka) oraz sytuacji finansowej Banku w okresie 10 dni roboczych po zakończeniu miesiąca.
  2. W cyklach miesięcznych Zarząd otrzymuje analizę ryzyka płynności i stopy procentowej oraz minimalnego współczynnika kapitału w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą ww. analizy,
  3. w zakresie poziomu ryzyka kredytowego, analiza kwartalna zostaje przekazana w terminie:
   1. do 20 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczy analiza -  analiza struktury, limitów oraz poziomu rezerw celowych, przeprowadzanie testów warunków skrajnych, analiza ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie,
   2. do 24 dnia miesiąca kończącego kwartał następujący po kwartale, za który przeprowadzana jest klasyfikacja  ekspozycji kredytowych, analiza restrukturyzacji i windykacji kredytów zagrożonych,
   3. analiza rynku nieruchomości i wpływu podwyżki stóp procentowych na spłacalność kredytów – rocznie w terminie do końca I kwartału,
   4. raz w roku do końca I kwartału w ramach przeglądu limitów i testów warunków skrajnych ( po zatwierdzeniu planu finansowego),
  4. W zakresie ryzyka operacyjnego – analiza zostaje przekazana w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczy analiza,
  5. z polityki kadrowej, planu szkoleń kwartalnie w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po upływie kwartału którego dotyczy,
  6. informacje z zakresu bezpieczeństwa systemu informatycznego – kwartalna przekazywana jest do 20 dnia miesiaca następujacego po kwartale, którego dotyczą, roczna do 20 lutego, informacje z zakresu czynności powierzenia podmiotom zewnętrznym do końca pierwszego półrocza po zakończeniu roku,
  7. Sprawozdanie z realizacji zapisów instrukcji „ prania brudnych pieniedzy do 20 dnia po zakończeniu kwartału,
  8. W zakresie ryzyka braku zgodności -  po zakończeniu półrocza w terminie do  30 dnia następnego miesiaca po zakończeniu półrocza,
  9. informacja z analizy rejestru skarg i reklamacji i w sprawie anonimowego informowania o naruszeniach w okresach półrocznych do 30 dni po zakończeniu półrocza,
  10. raz w roku ocena skuteczności zarządzania ryzykiem braku zgodności do końca drugiego miesiaca po zakończeniu roku,
  11. W zakresie adekwatności kapitałowej , dźwigni finansowej informacja przekazywana jest do 20 dnia  miesiąca następujacego po kwartale, którego dotyczą,
  12. analiza wykonania planu ekonomiczno – finansowego do końca następnego miesiąca po zakończeniu kwartału,
  13. analiza realizacji strategii i polityk w zakresie zarzadzania ryzykami w okresach półrocznych do ostatniego dnia miesiaca po zakończeniu półrocza ,
  14. weryfikacja strategii, założeń do planu, polityk działania Banku rocznie do końca stycznia,
  15. Raz w roku do końca grudnia – weryfikacja przyjętych procedur w zakresie zarządzania ryzykami oraz adekwatnością kapitałową, w tym limitów, testów warunków skrajnych, planów awaryjnych , przegląd procesu istotności ryzyk,
  16. Informacja z realizacji funkcji kontroli – analiza wyników kontroli wewnętrznej, realizacji wykonania zaleceń w terminie 30 dni po zakończeniu półrocza, informacja roczna z oceny mechanizmów i procedur kontroli wewnetrznej ( adekwatności i skuteczności) rocznie do końca drugiego miesiąca po zakończeniu roku.
   1. Zarząd, uwzględniając dane uzyskiwane od komórek organizacyjnych składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie w zakresie poziomu każdego rodzaju ryzyka występującego w Banku oraz adekwatności  kapitałowej w cyklach:

              1)na każdym planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej - skróconą informację na          temat ogólnego poziomu ryzyka (analiza wskaźników ogólnego poziomu ryzyka) oraz sytuacji finansowej Banku

              2)co najmniej raz na pół roku – syntetyczną informację na temat realizacji strategii i       polityk w zakresie zarządzania ryzykami oraz adekwatnością kapitałową.

   

  System kontroli wewnętrznej

   

  Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest zgodny z zapisami art. 9c Ustawy Prawo bankowe i składa się z trzech podstawowych elementów:

  1. Funkcja kontroli sprawowana przez wszystkich pracowników w ramach tzw. kontroli bieżącej z wykorzystaniem mechanizmów kontroli wewnętrznej wbudowanej w procedury, produkty oraz w system informatyczny. W ramach kontroli bieżącej w Banku wdrożono mechanizmy „dual control” zawarte w zasadach dotyczących kolegialności podejmowania istotnych decyzji (w tym decyzji kredytowych), akceptowania dokumentów i transakcji „na drugą rękę”. Kontrola następna jest realizowana w oparciu o zatwierdzane przez Zarząd Banku plany kontroli wewnętrznej.
  2. Kontroli instytucjonalnej sprawowanej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  na podstawie odrębnie zawartych umów.
  3. Funkcji komórki ds. zgodności – której zadania realizuje Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej, mające za zadanie zapobieganie występowania skutków nie przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych standardów zachowania.
  4. Audytu wewnętrznego, którego zadania Bank powierzył na podstawie umowy zrzeszenia Bankowi Zrzeszającemu / umowy systemu ochrony Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS .

  Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza, a odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej ponosi Prezes Zarządu.

  W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych, przyczyniających się do zapewnienia:

  1. Skuteczności i wydajności działania Banku,
  2. Wiarygodności sprawozdawczości finansowej, nadzorczej oraz informacji zarządczej,
  3. Zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
  4. Bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji.

  Kontrola wewnętrzna w Banku wykonywana jest w sposób niezależny, obiektywny, odpowiedzialny. Poprzez niezależność kontroli wewnętrznej rozumieć należy warunki działania kontroli wewnętrznej dające gwarancję, że kontrolujący bez żadnych zewnętrznych nacisków przeprowadza kontrolę według ustalonych metod, dokonuje oceny skuteczności procedur i regulaminów oraz sporządza dokumentację pokontrolną. Niezależność umożliwia bezstronny i niedwuznaczny osąd działalności poddanej kontroli.

  Obiektywność kontroli rozumiana jest jako niezależna od czynników pozamerytorycznych ocena dokonywana przez kontrolujących, co oznacza, że kontrolujący nie mogą być stronniczy i nie mogą uzależniać swojej opinii od kwestii kontrolowanego tematu od opinii innych.

  Odpowiedzialność kontroli wewnętrznej oznacza dokonywanie prawidłowej oceny, adekwatności, skuteczności oraz efektywności i jakości wewnętrznych systemów Banku, co oznacza prezentowanie w dokumentacji pokontrolnej sprawdzonych zadań, które wymagają podjęcia działań naprawczych, unikanie niedomówień i nieścisłości.

  Rada Nadzorcza Banku zapewnia, aby kontrola wewnętrzna i audyt były sprawowane z zachowaniem zasad zapewniających unikanie konfliktów interesów, w tym z zachowaniem zasady, że osoby przeprowadzające kontrolę wewnętrzną i audyt nie powinny być powiązane personalnie z osobami kontrolowanymi.

  Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do ogólnego profilu ryzyka tj., obejmuje w szczególności obszary obarczone wysokim ryzykiem.

  Przez obszary generujące wysokie ryzyko należy rozumieć te obszary działania, gdzie istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia nieprawidłowości, które mogą wywołać niepożądane skutki finansowe lub negatywne zjawiska godzące w bezpieczeństwo i reputację funkcjonowania Banku. W szczególności do obszarów obarczonych wysokim ryzykiem w Banku zalicza się ryzyko kredytowe, operacyjne,  poprawność sprawozdawczości należy zaliczyć również bezpieczeństwo fizyczne i informatyczne oraz dbałość o wizerunek i dobre imię Banku.

  Procesy lub ich obszary (czynności lub operacje), gdzie stwierdzono w trakcie przeprowadzania testów (kontroli), zarówno wewnętrznych  jak i zewnętrznych szczególnie dużo błędów i nieprawidłowości zalicza się także do obszarów obarczonych wyższym ryzykiem.

  W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank identyfikuje i ocenia ryzyko bankowe. Proces efektywnej oceny ryzyka obejmuje:

  1. określenie rodzaju i poziomu ryzyka, na które narażony jest Bank,
  2. wyznaczenie limitów i poziomu ryzyka oraz kontrola ich przestrzegania,
  3. analizę czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na poziom ryzyka,
  4. określenie możliwości Banku w ograniczaniu skutków zaistniałych zdarzeń podwyższających  poziom ryzyka oraz w zapobieganiu wystąpienia takich zdarzeń w przyszłości,
  5. wskazanie, w jakim zakresie i z jaką częstotliwością Bank powinien kontrolować określone rodzaje ryzyka,
  6. określenie, które elementy ryzyka podlegają ocenie jakościowej, a które ocenie ilościowej.

  Czynności kontrolne stanowią integralną część codziennej działalności wszystkich pracowników banku oraz umożliwiają szybkie reakcje na zmieniające się warunki.

   

  Polityka wynagradzeń

   

  Od dnia maja 07.06.2017 w Banku obowiązuje Polityka wynagradzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na poziom ryzyka w Banku Spółdzielczym w Kurowie. W Banku nie wyłoniono z Rady Nadzorczej Komitetu ds. wynagrodzeń. W 2017r. Rada Nadzorcza obradowała 1 raz w sprawie wynagrodzeń.

   

  Sporządził: Zespół ds. analizy ryzyka

  Sprawdził: Komórka ds. zgodności i kontroli wewnętrznej

  Akceptował: Prezes Zarządu

  Zatwierdził: Zarząd

   

  Założenia Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Kurowie

  Załącznik do Uchwały nr 2/2011.

  Z dnia 29.12.2011. Rady Nadzorczej

   Banku Spółdzielczego w  Kurowie

   zmiana 

  Uchwała Zarządu nr 10/I/2014

  z dnia 31.01.2014

  Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2014

  z dnia 30.04.2014

  Uchwała Zarządu nr 5/XII/2014

  z dnia 30.12.2014

  Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2015

  z dnia 24.03.2015

  zmiana

  Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2015 z dnia 21.12.2015

  Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2018 z dnia 27.03.2018

   

  Założenia Polityki informacyjnej

  Banku Spółdzielczego w Kurowie

   

   

  § 1

  1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Kurowie zwanego dalej Bankiem określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.
  2. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:
   1. Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
   2. opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
   3. zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami;
   4. opis systemów raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka;
   5. przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;
   6. zasady ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.
   7. Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie.
   8. Wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby.
   9. Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości
   10. Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.
  1. Informacje wymagane przez Rekomendację „P” w zakresie:
  1. roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek funkcjonalnych i biznesowych,
  2. działalności w zakresie pozyskiwania finansowania,
  3. stopnia, w jakim funkcje skarbowe oraz zarządzanie ryzykiem płynności są scentralizowane bądź zdecentralizowane,
  4. w przypadku zrzeszonego banku spółdzielczego, funkcjonowania w ramach zrzeszenia.
  5. rozmiar i skład nadwyżki płynności banku, 
  6. wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej banku,
  7. normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności banków obowiązujące w danej jurysdykcji.
  8. lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności,
  9. w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku zrzeszającego, dodatkowe zabezpieczenie płynności w ramach zrzeszenia.
  10. aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,
  11. dywersyfikację źródeł finansowania banku, 
  12. inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności,
  13. pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności, d)łącznie z dodatkowymi wskaźnikami, dla których bank nie ujawnia danych,
  14. wyjaśnienie, w jaki sposób ryzyko płynności rynku (produktu) jest e)odzwierciedlone w systemie zarządzania płynnością płatniczą banku,
  15. wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,
  16. opis modelowanych scenariuszy testów warunków skrajnych,
  17. wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia wyniki testów warunków skrajnych,
  18. politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,
  19. ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w obrębie jednostek grupy j)lub, w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i banku zrzeszającego, w obrębie zrzeszenia,
  20. częstotliwość i rodzaj wewnętrznej sprawozdawczości w zakresie płynności – Instrukcja SIZ.
  1. Dodatkowe informacje wymagane przez Rozporządzenie 575/2013 UE,
  1. Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej (Regulamin działania Zarządu, Regulamin działania Rady Nadzorczej) zawierające politykę rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej oraz strategię w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego,
  2. utworzenie (bądź nie) przez instytucję oddzielnego komitetu ds. ryzyka oraz liczby posiedzeń komitetu, które się odbyły. Regulamin Komitetu Kredytowego, Komitetu Zarządzania Ryzykami itp.,
  3. Bufory kapitałowe (art. 440),
   1. Wskaźnik dźwigni finansowej (art. 451).
  4. inne informacje określone w załączniku nr 1 do Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym w sprawie adekwatności kapitałowej.
  1. Zakres informacji wymienionych w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.
  2. Informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez Stanowisko  ds zgodności i kontroli wewnetrzne  na zasadach określonych w § 2 niniejszej Polityki.
  3. Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej w terminie publikacji sprawozdania finansowego Banku.
  4. Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane wszystkim zainteresowanych w formie papierowej w Centrali Banku w  Kurowie., ul. Lubelska 9, w księgowości.

   

  § 2

  1. Polityka informacyjna jest weryfikowana, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 grudnia przez Radę Nadzorczą.
  2. Zespół ds analiz ryzyka  przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, w terminie do końca grudnia każdego roku.
  3. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz weryfikację Polityki informacyjnej,

   

  § 3

  Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej.

  § 4

  Niniejsza Polityka informacyjna podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku.

   

   

   

  Polityka_ładu_korporacyjnego_2018

  Uchwała Zarządu nr 1/XII/2014 z dnia 30.12.2014

  Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2015

  z dnia 24.03.2015

  Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2018 z dnia 27.03.2018

   

  Polityka zarządzania ładem korporacyjnym 

  w Banku Spółdzielczym w Kurowie

   

                                                                           § 1

  W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad  ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy w Kurowie, zwany dalej Bankiem opracował Politykę zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Kurowie, zwaną dalej Polityką.

                                                                             

  § 2

  Polityka zarządzania ładem korporacyjnym, obejmuje następujące obszary:

  1. Organizacja i struktura organizacyjna
  2. Relacja z udziałowcami,
  3. Organ zarządzający,
  4. Organ nadzorujący,
  5. Polityka wynagradzania,
  6. Polityka informacyjna,
  7. Działalność promocyjna i relacje z klientami,
  8. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne,
  9. Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta – nie dotyczy Banku, ponieważ Bank nie prowadzi ww. działalności.

   

  § 3

  Organizacja i struktura organizacyjna:

  1. Organizacja Banku umożliwia osiąganie długoterminowych celów prowadzonej działalności, jest dostosowana do aktualnej oraz planowanej działalności,
  2. Struktura organizacyjna Banku jest dostosowana do specyfiki działalności oraz skali, złożoności i profilu ryzyka występującego w Banku,
  3. Podział zadań, sprawozdawczości i zasady kontroli są jasno i jednoznacznie określone w procedurach wewnętrznych oraz w zakresach czynności pracowników Banku, w sposób zapewniający, że zadania nie nakładają się, a odpowiedzialność za poszczególne obszary działania jest jednoznacznie określona,
  4. Struktura organizacyjna obejmuje wszystkie poziomy zarządzania pogrupowane w funkcyjne piony, obejmujące wszystkie istotne grupy procesów, realizowanych przez Bank.
  5. Struktura organizacyjna znajduje swoje odzwierciedlenie między innymi w:
   1. Regulaminie działania Zarządu w zakresie nadzoru nad poszczególnymi pionami,  komórkami i jednostkami organizacyjnymi. Oraz zasady odpowiedzialności za poszczególne obszary funkcjonowania Banku,
   2. Regulaminie kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji systemu kontroli wewnętrznej oraz działania audytu wewnętrznego,
   3. Instrukcji sporządzania informacji zarządczej, gdzie zdefiniowano min. zakres informacji, częstotliwość, komórki sporządzające i odbiorców informacji,
   4. Pozostałych regulacjach Banku, które są okresowo weryfikowane przez Zarząd i Radę  Nadzorczą między innymi pod kątem spójności z zatwierdzoną strukturą organizacyjną.
  6. Podstawowa struktura organizacyjna, zatwierdzona przez Zarząd i Radę Nadzorczą jest publikowana na stronie internetowej Banku.
  7. Zarząd odpowiada za dobór kadr o odpowiednich do realizowanych zadań kwalifikacjach.
  8. Bank stosuje plany ciągłości działania mające na celu zapewnianie ciągłości działania i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności. Plany ciągłości działania są elementem zarządzania ryzykiem operacyjnym.
  9. W ramach oceny poziomu ryzyka operacyjnego Rada Nadzorcza i Zarząd są informowane o wszystkich stwierdzonych nadużyciach, zgłoszonych i zarejestrowanych w Rejestrze zdarzeń ryzyka operacyjnego.
  10. Bank zapewnia pracownikom odpowiedni dostęp do informacji o zakresach uprawnień, obowiązkach i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych. Wszyscy pracownicy Banku są powiadamiani o każdej zmianie regulaminu organizacyjnego, co poświadczają w stosownych oświadczeniach.
  11. Prawa pracowników są należycie chronione, a ich interesy należycie uwzględniane, Powyższe zasady znalazły odzwierciedlenie w  Regulaminie pracy, Zakresach czynności pracowników, w Regulaminie organizacyjnym oraz w Instrukcji zarządzania kadrami Banku.

   

  § 4

  Relacja z udziałowcami:

  1. Bank działa w interesie wszystkich udziałowców z poszanowaniem interesu klientów.
  2. Bank zapewnia udziałowcom właściwy dostęp do informacji, poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń w miejscu wykonywania czynności, na stronie internetowej, w ramach Polityki informacyjnej, w formie publikacji oraz podczas Zebrań Grup Członkowskich. 
  3. Udziałowcy mogą wpływać na funkcjonowanie instytucji nadzorowanej wyłącznie poprzez decyzje organu stanowiącego nie naruszając kompetencji pozostałych organów, co wynika ze Statutu Banku.
  4. Udziałowcy w swych decyzjach powinni kierować się interesem Banku. 
  5. Udziałowcy nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z Banku do innych podmiotów a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących rozporządzenie przez Bank jej majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu Banku.
  6. Przeprowadzenie transakcji z podmiotem powiązanym jest zawsze uzasadnione interesem Banku, w stosunku do podmiotów powiązanych Bank nie stosuje korzystniejszych warunków obsługi.
  7. Udzielanie kredytów podmiotom powiązanym  jest dokonane w sposób transparentny w oparciu o zapisy regulacji wewnętrznych Banku, zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.
  8. Udziałowcy odpowiadają za utrzymanie pozycji kapitałowej Banku zdefiniowanej w Polityce kapitałowej (w tym w Polityce dywidendowej) Banku.
  9. W Banku nie stosuje się zasady uprzywilejowania udziałów.
  10. Powyższe zasady mają odzwierciedlenie w regulaminach obejmujących zasady działania organów statutowych Banku.

  § 5

  Zarząd:

  1. Członkowie Zarządu Banku posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia spraw oraz dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
  2. Zarząd jest jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością Banku, w tym za prowadzenie spraw, planowanie, organizowanie, decydowanie, kierowanie oraz kontrolowanie działalności Banku.
  3. Pracą Zarządu kieruje Prezes, a wewnętrzny podział obowiązków w Zarządzie zapewnia unikanie konfliktów interesów.
  4. Pełnienie funkcji w Zarządzie powinno stanowić główny obszar aktywności  zawodowej członka Zarządu.
  5. Powyższe zasady reguluje Regulamin działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Kurowie.
  6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w języku polskim.

   

  § 6

  Rada Nadzorcza:

  1. Członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia spraw oraz dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
  2. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działania.
  3. Rada Nadzorcza oraz poszczególni jej członkowie przy wykonywaniu nadzoru kierują się obiektywną oceną i osądem.
  4. Określony w Statucie skład liczebny Rady Nadzorczej jest adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez Bank działalności.
  5. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować aktywność zawodową bez uszczerbku dla działalności w Radzie Nadzorczej Banku oraz z zachowaniem zasady unikania konfliktów interesów.
  6. Powyższe zasady reguluje Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kurowie.
  7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w języku polskim.

  § 7

  Polityka wynagradzania:

  1. Bank wprowadził transparentną „Politykę wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Kurowie”, uwzględniającą zasadę proporcjonalności oraz sytuację finansową Banku.
  2. Niniejsza Polityka podlega okresowej weryfikacji  i ocenie przez Radę Nadzorczą Banku oraz corocznemu audytowi wewnętrznemu.
  3. Wyniki oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Kurowie są przekazywane organowi stanowiącemu tzn. na Zebraniu Przedstawicieli w ramach sprawozdania Rady Nadzorczej.
  4. Wynagrodzenia członków organu zarządzającego lub osób pełniących kluczowe funkcje są finansowane i wypłacane ze środków Banku,

   

  § 8

  Polityka informacyjna:

  1. Bank wdrożył Politykę informacyjną, zatwierdzoną i co najmniej raz w roku weryfikowaną przez Radę Nadzorczą Banku.
  2. Bank publikuje na tablicy ogłoszeń wszystkie, wymagane przepisami prawa informacje.
  3. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom reguluje Instrukcja rozpatrywania skarg/reklamacji klientów Banku Spółdzielczego w Kurowie.
  4. Polityka informacyjna Banku zapewnia ochronę informacji, zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

   

  § 9

  Działalność promocyjna i relacje z klientami:

  1. Bank wdrożył zasady opracowania materiałów promocyjnych i reklamowych, zgodne z Zasadami ładu korporacyjnego w ramach „Instrukcja wdrażania nowych produktów w Banku Spółdzielczym w Kurowie”.
  2. Niniejsze Zasady wprowadzają wymagania odnośnie rzetelności, jakości, poszanowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu jak również dobrych obyczajów.
  3. Bank rzetelnie i w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy informuje o oferowanym produkcie lub usłudze, w czasie umożliwiającym podjęcie decyzji.
  4. Bank posiada jasną Instrukcję rozpatrywania skarg/reklamacji. Informacja o ww. zasadach znajduje się na tablicach ogłoszeń w miejscu wykonywania czynności oraz na stronie internetowej Banku.
  5. Bank, dochodząc swoich roszczeń, w szczególności prowadząc działania windykacyjne wobec klientów  działa profesjonalnie i dba o reputację instytucji zaufania publicznego.
  6. Bank przekazuje klientom wszystkie, niezbędne do podjęcia decyzji dokumenty związane z produktami bankowymi. W przypadku, gdyby dokumentacja wymagała uzupełnienia, zgodnie z przepisami prawa – Bank przekaże klientom dokumenty w uzgodniony z nimi sposób.

  § 10

  Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne:

  1. Bank posiada adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej.
  2. Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej opisuje, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin kontroli wewnętrznej  w Banku Spółdzielczym w Kurowie.
  3. System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej Banku.
  4. Rada Nadzorcza okresowo, zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej dokonuje oceny mechanizmów oraz skuteczności kontroli wewnętrznej w oparciu o oceny wewnętrzne i zewnętrzne.
  5. Bank zapewnił niezależność funkcji zapewnienia zgodności na podstawie zapisów  Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności.
  6. Bank zapewnia niezależność audytu wewnętrznego poprzez wydzielenie  niezależnego stanowiska ds. zgodności i kontroli wewnętrznej, zlecanie zadań audytu Bankowi Zrzeszającemu oraz Spółdzielni Ochrony BPS.
  7. Powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej.
  8. W Banku wdrożono adekwatny i skuteczny, dostosowany do skali, złożoności działalności i profilu ryzyka system zarządzania ryzykiem uwzględniający strategię zarządzania ryzykiem obejmującą tolerancję na ryzyko określoną przez Bank.
  9. Na proces zarządzania ryzykiem składa się jego identyfikacja, pomiar, szacowanie, monitorowanie oraz stosowanie mechanizmów kontrolujących i ograniczających zidentyfikowany, zmierzony lub oszacowany poziom ryzyka.
  10. Za skuteczność zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd. Członkowie Zarządu, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie łączą odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar działalności generujący to ryzyko,
  11. Funkcję członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym pełni Prezes Zarządu.
  12. Rada Nadzorcza zatwierdza i nadzoruje realizację strategii zarządzania ryzykiem, sprawując nadzór nad skutecznością zarządzania ryzykiem w oparciu o raporty generowane przez sprawny system informacji zarządczej.

   

  § 11

  Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego, w cyklach określonych w Instrukcji sporządzania informacji zarządczej a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej Banku oraz przekazywane Zarządowi i udziałowcom podczas Zebrań Grup Członkowskich oraz podczas Zebrania Przedstawicieli.

   

  § 12

  Zarządzanie ładem korporacyjnym ma za zadanie min. unikanie konfliktów interesów, zdefiniowanych w Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności.

   

  § 13

  Przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kurowie poddawane jest ocenie w ramach audytu wewnętrznego.

   

  § 14

  1. Niniejsza Polityka podlega okresowym przeglądom oraz ocenie jej realizacji przez Radę Nadzorczą, zgodnie z zapisami Instrukcji sporządzania informacji zarządczej.
  2. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Kurowie oraz jej zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.
  3. Niniejsza Polityka oraz wyniki oceny jej przestrzegania podlegają publikacji na stronie internetowej Banku.

   

   

  Podstawowa struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Kurowie

   

  infolinia: 81 880 88 00
  kurow@bs.bankbps.lublin.pl
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.